تبلیغات
 کوی آگاهی
در پست قبل به چهارگوشه ای که در زندگی ایجاد تعادل میکنند پرداختیم,در این پست و پست های آتی به شرح یک به یک گوشه ها می پردازیم.
جدایی مااز بُعد معنوی وجودمان, ریشۀ بسیاری از امراض فرهنگی,اجتماعی وهمچنین مشکلات شخصی است. درحال حاضرتفکر ورفتار  بسیاری از ما چنان است که خود را صاحب کره ی زمین وحاکم مطلق آن می دانیم وگویی تنها موجودات زندۀ زمینیم! درنتیجه هیچ علاقه نداریم با کسانی که قبل ازما بودند وبعد از ما خواهندآمد ارتباط برقرار کنیم, وحتی فرهنگ ها و جوامع کوچک وبزرگ دیگری که درگوشه کنار دنیا زندگی می کنندو باما دراستفاده از کرۀ زمین شریکند, نمی شناسیم.
مشکلات اجتماعی ما انعکاس کشمکش هایی است که به طورفردی با آنها دست وپنجه نرم میکنیم. تازمانی که جراحتهای شخصی خود راترمیم نکردیم, نمی توانیم برای مسایل اجتماعی خود راه حل های مناسب پیدا کنیم.

ترمیم معنوی چگونه صورت می گیرد؟
انسان در طول تاریخ ازانواع واقسام موادشیمیایی وگیاهی برای تغییر ضمیرآگاه خود استفاده کرده. گروهی ماری جوآنا وبقیۀ موادی که برمغز تاثیر می گذارد, معنویت را تجربه کرده. هرچند مصرف این مواد گیاهی وشیمیایی بسیار پرقدرت و سریع تجربه هایی را می سازد؛ اما مصرف این مواد با خطرهای مالی وجانی همراه است. شایددر ابتدا شخص را ازضمیرخودآگاهش به بُعدبالاتری ببرد, ولی هنر این است که تکرار چنین حالتهایی را بدون نیاز به کمک های خارج ازخودمان ایجاد کنیم. این مواد برای بسیاری وسوسه انگیز است وبعداز مدت کوتاهی شخص را معتاد می کند. بنابراین نه تنهابه معنویت کمک نمی کند بلکه بُعد روحانی ومعنوی خودرا از دست می دهند.
چگونه بُعد معنویت را در درون خود پرورش دهیم؟
هر زمان که بتوانیم تمرکز, آگاهی وانرژی خود رادر حال حاضرمعطوف کنیم, درحقیقت گام اول رابرای ورود به معنویت واحساس یگانگی با طبیعت ودیگرجانداران کرۀ زمین برداشته ایم؛ بنابراین وقتی کاری را با جان ودل انجام می دهیم تجربۀ معنوی کسب کرده ایم که روح ما را راضی وشاد نگه می دارد.
«بودن» به همان اندازه ی «انجام دادن» اهمیت دارد. عدم تشخیص ودرک ما ازاین حقیقت بزرگ, ریشه بسیاری از مشکلات ماست.توجه واهمیت به «بودن» خویش به ما فرصت می دهد تاباطری خالی شده ی درونمان شارژ شودو وجودمان استراحت کند. قبل از انجام هرکاری, لازم است که «بودن» وهستی خویش راکشف کنیم تا بتوانیم گفتگوی عمیقی را با بُعد معنوی وجود آغازکنیم بنابراین پس از پیمودن راه درست وانجام تمرین های روحی موثر می توانیم معنویت خود را ترمیم کرده یا آن را بخش جدایی ناپذیری از وجودمان کنیم. مهم تر از همه روزانه باید باتعهد ومسئولیت این تمرین ها را انجام دهیم وباهر سدی که مانع رابطه ی معنوی ما میشود, مبارزه کنیم.


منبع: کتاب چهارگوشه ی زندگی ما (نویسنده :شاکتی گاوین)


طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: معنوی، رسیدن، تعادل، آرامش، سکوت، آگاهی، روح،
تاریخ : شانزدهم مهر 94 | 04:42 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

  • paper | سامان | اخبار