تبلیغات
 کوی آگاهی
ضعف
از آنچه دیگران دربارۀ شما فکرمی کنند ناراحت نشوید.آنها نیز نگران این امرهستندکه شما درباره شان چه فکری دارید.


می گویند دوشاکی رفتندپیش ملانصرالدین. شاکی اولی گفت:«من ازفلانی پول طلب دارم نمی دهد و می گوید آه دربساط ندارم, این حرفش منطقی نیست.» ملّا گفت:« تو حق داری.» شاکی دوم گفت:« فلانی ازمن طلبکار است ولی ندارم بدهم ورشکسته ام این مرد مرا تحت فشار گذاشته.»

ملّا جواب داد:« توهم حق داری.» شاگرد ملّا که ناظر ابن گفت وگو بود گفت:«ملّا توچطور هم به طلبکار گفتی حق داری هم به بدهکار. »ملّا گفت:« توهم حق داری!»
نکته: ضعف تمایل دارد دوستش داشته باشند,پس باید دوست داشتنی باشد وبهترین راه این است آنطور که دیگران می خواهند شود, باید طوری رفتار کند که هیچ کس نرنجد, باید دل همه را بدست آورد و به ساز همه برقصد. ضعف ازاینکه کسی ازدست او دلخور, ناراحت وعصبانی شود بسیار می ترسد. ضعف همیشه نگران است که دیگران درمورد او چگونه قضاوت کنند, به علایق و سلایق خود توجه نمی کند بلکه کنجکاو است که بداند دیگران چه توقع و انتظاری ازاو دارند.
اودیگران را نه بخاطر محبتی که به آنها دارد برخود ترجیح می دهد,بلکه او میخواهد دیگران او راتایید کنند وبپسندند, پس چیزی رامی خورد که دیگران می خواهند لباسی می پوشد که دیگران می پسندند وحرفهایی میزند که خوشایند دیگران باشد.
او هیچوقت «نه» نمی گوید,انتقاد نمی کند,رک وصریح حرف نمی زند و بزرگترین دغدغه او مورد قبول دیگران واقع شدن است.این شیوۀ زندگی باعث می شود او تبدیل به وسیلۀ  خشنود کردن دیگران گردد ودر نهایت آنچه تجربه می کند احساس یک قربانی است.
برگرفته ازکتاب ملّانصرالدین زندگی خویشتنیم اثر مسعود لعلیطبقه بندی: تلنگر،
برچسب ها: زندگی، آگاهی، بیماری، ضعف، آرامش، افکار، ملّانصرالدین،
تاریخ : بیست و هشتم مهر 94 | 12:49 ق.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

  • paper | سامان | اخبار