تبلیغات
 کوی آگاهی
زندگی ما ازچهارگوشۀ مختلف(معنویت,روان,جسم واحساس) تشکیل شده است. برای ایجاد تعادل میان این چهارگوشۀ وجودمان و به دست آوردن رضایت خاطردر زندگی, بایداین چهارگوشه رو به هم متصل کرده تا مربع کاملی به وجودآوریم, مربعی که خودمان درمرکزش ایستاده ایم.
"گوشۀ معنوی" مرکزدرونی وعمق روح ماست,این گوشه قسمتی از موجودیتمان است که فراتراز زمان فضا و مکان زیست می کند. دانش ما ازاین گوشه کمک می کند تااحساس تعلق به کره زمین وموجودات آن را تجربه کنیم.بنابراین معنا وهدف عمیق تری در زندگی پیدا کرده وقبل ازاهمیت منافع شخصیمان, برای رسیدن به دیدگاههای بالاتری از دنیا و خودمان تلاش می کنیم. گوشه معنویت بنیاداساسی توسعه و پیشرفت گوشه های دیگررا برایمان پایه ریزی می کند.
"گوشۀ روان"مربع زندگی, دانستنیهاو قدرت تفکر ما را تشکیل می دهد که شامل:افکار, باورها, ارزشهای اخلاقی و هوش و ذکاوت ما می شود. مغز ما می تواند هم زمان بهترین هدیه ی زندگی ما و بدترین کابوس ما باشد.همچنین به ما قدرت می دهد دریک آن,خوب یا بدهر پدیده جدیدی را سنجیده و راه بهتر را انتخاب کنیم.
با"گوشۀ احساسات" تجربه های زندگی را عمیق تر حس کرده وکمک می کند از نظراحساسی با دیگران ودنیای اطرافمان روابطی  برقرار کنیم.
"جسم" گوشۀ چهارم و آخرین گوشۀ مربع وجود مارا تشکیل می دهد. با این گوشه از نعمتهای دنیوی استفاده کرده وبرای تنازع بقا کوشش میکنیم. رسیدگی به این گوشه شامل سالم نگه داشتن جسم ولذت بردن ازسلامتی بدن است. این قسمت به ماحکم می کند تا آنجا که توان داریم مهارتهایی کسب کنیم وبرای جسم خود, زندگی راحتی فراهم کنیم, زیرا باید برای دنیای اطرافمان مفیدباشیم.
اکثر مابه یک گوشه بیشتر ازگوشه ی دیگر رسیدگی می کنیم, شاید مسایل و موقعیت هایی مانع رشدقسمت های دیگر زندگی ما شده.

شرط مهم برای احساس تکامل ورضایت از زندگی,این است که برای هریک ازاین گوشه ها وقت و انرژی بگذاریم ودر راه رشد والتیام هرکدام کوشا باشیم.

منبع: کتاب چهارگوشۀ زندگی ما (نویسنده :شاکتی گاوین)طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: تعادل، کوی آگاهی، آرامش، سفر، تکامل، معنوی، روح،
تاریخ : پانزدهم مهر 94 | 04:09 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

  • paper | سامان | اخبار