تبلیغات
 کوی آگاهی

احساسات پنهان 

تعداد بی شماری از افراد التیام بُعد احساس خود را مشکل می دانند وحتی بدون هیچ تغییری درجا می زنند. برخی از مردم براثر روبه رو شدن با احساسات خود وترمیم آن, دچار وحشت واضطراب می شوند وبه طورکلی ازاین کار گریزانند وآن را ناخوشایند می دانند.

ترس اصلی ما این است که نمی خواهیم دردهای عمیق گذشته رااحساس کرده وآنها را دوباره تجربه کنیم. بعید نیست که سرانجام مغلوب آنها شویم!حتی بیشتر وقتها نسبت به اصل کار دچار شک وتردید می شویم وازخود می پرسیم: فایدۀ تمرکز براحساسات حل نشده وزجرآور چیست؟

درجوامع امروزی برخی والدین هنوز کودک خود را از گریه کردن باز میدارند وبه آنها می گویند:گریستن نشانۀ ضعف انسان است. باکمال تاسف این نوع طرزفکر اکتسابی-تلقینی در عمق وجود ما جای گرفته واز نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

همۀ احساسات ما قسمتی از وجود ماست وبخش مهمی ازتجربه های انسانی راتشکیل می دهد. بنابراین باید به آنها توجه کرده وجدی بگیریم. هیچکدام ازاحساس های انسانی به طورغریزی خوب یا بد نیستند. ولی آنچه درک نمی کنیم نسبت منفی داده وسپس از آن می ترسیم. احساس های ما پیام های مهمی را یاد اوری می کنند تا به آن ها توجه کنیم, براین اساس باید جای رد کردن ودوری از هراحساسی کشف کنیم هرکدام چه ویژگی خاصی در زندگی برای ما به ارمغان می آورد.

پ.ن: درپست آتی به چگونگی التیام احساسات می پردازیم.

برگرفته از کتاب چهارگوشۀ زندگی ما
طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: احساس، پنهان، آگاهی، آزادی، نقاب، زندگی، تعادل،
تاریخ : بیست و یکم مهر 94 | 08:27 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

  • paper | سامان | اخبار