تبلیغات
 کوی آگاهی
 ستمگردرون
یکی از
مشکلات بزرگی که هرکدام از ما به نوعی آن را تجربه می کنیم «خرده گیری درونی» است. صدایی که مرتب به ما می گوید: «آنچه انجام دادی اشتباه بود»,«ستایش شدنی نیستی» یا«پایین تراز دیگرانی» و... سرچشمۀ این مشکل در جنبۀ احساس ماست. امااین «انتقاد ازخود» در بُعد روان ما به صورت افکار تکراری جلوه گر می شود.اگر «نقاد درونی» قوی وبی رحمی دارید, حواستان جمع باشد چون می تواند زندگی شمارا با انتقادهای پی درپی ومنفی بافی به نابودی بکشاند.
این نقاد درونی باعث می شود از بیان افکار واحساسات خود بازمانده ومانع کشف وجستجوی خلاقیت ها وانجام کارهای جدید شوید وشمارا نسبت به ریسک های مهم ولازم درزندگی بی رغبت میکند.سرانجام این «منتقد درون» شمارا به افسردگی وناامیدی دچارمی کند! اما شما می توانید بااین صدای درونی کنار آمده ودرنهایت او را ازدشمن منتقد به دوست متحد تبدیل کنید.



طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: منتقد، درونی، ستمگر، روان، تعادل، آگاهی، افکار،
تاریخ : بیستم مهر 94 | 09:33 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

  • paper | سامان | اخبار