تبلیغات
 کوی آگاهی
در پست ایجادتعادل در زندگی, توضیح مختصری درمورد ابعاد زندگی انسان و ایجاد تعادل بین آن ها بسنده کردیم. در این پست به بُعد روان زندگی هرفرد می پردازیم.


دیدگاه شخصی ما ازدنیا وباورهایمان براثر نفوذ خانواده, مذهب, فرهنگ, مدرسه وتجربه های زندگی و...شکل می گیرد. بیشتر این باورها درضمیر ناخودآگاه ما پنهان است وحتی ازوجودش بی خبریم. گویی که ما دنیا را ازپشت عینکی می نگریم که خود نیز خبرنداریم عینکی به چشم داریم وهستی رابه رنگ شیشۀ عینک می بینیم. هنگامی که بدانیم رنگ اصلی دنیا با این رنگ متفاوت است عینک را ازچشمانمان برمی داریم تادنیا رابا رنگ واقعی آن نگاه کنیم.در حقیقت افسار زندگی ما به دست باورهایمان کنترل می شود.

 

برای مثال درهندوستان برای تربیت یک فیل, یک پای بچه فیل رابا زنجیر به درخت می بندند. حیوان پس ازمدت کوتاهی, آنقدر به زنجیر عادت می کند که دیگرهیچ کوششی برای رهایی اززنجیر انجام نمی دهد. بنابراین مربی فیل, زنجیرقبلی را بازنجیر باریکتر وسبکتری عوض می کند. فیل که در زمان تعلیم به زنجیرقبلی عادت کرده وتسلیم شرایط شده به تصور اینکه زنجیر جدید همانند زنجیر قبلی است هیچ تلاشی نکرده وخود را رها نمی کند درصورتی که خیلی راحت می تواند خودرا نجات دهد,تصور فیل ازعدم آزادی وقدرت,اورا درجایش میخکوب نگه داشته است.باورهای ذهنی مانیز مانند -فیل -دنیای تجربی مارا از هم متمایز می سازد. درنتیجه بااین باورها دنیای اطراف خودمان راخلق کرده یاتغییر می دهیم.

با دو مثال دیگر این موضوع را بررسی میکنیم:

مثال اول) اگر بافت فکری ما این است که جسم نسبت به معنویت دردرجه پایین تری قراردارد ونیازی به رسیدگی ندارد! به عقیده وباوری چسبیده ایم که چیزی جز کشمکش وبیماری درنظام جسم وروحمان به بارنخواهد آورد, به عکس اگر برای تغییر این باور تلاش کنیم وبه اهمیت جسم پی ببریم, درکل مجموعۀ زندگی خود تعادل, هماهنگی وتوازن ایجاد کرده ایم.

مثال دوم) شاید بعضی ازما براین عقیده تاکید کنیم که برای تغییر موقعیت زندگی, کاری ازدستمان ساخته نیست وقدرت آن رانداریم. اما گروهی ازافراد سرانجام براثر تجربه های گوناگون به این نتیجه می رسند که: انسان سازندۀ زندگی خویش است وآن را تجربه می کند.

پذیرش این باور, توانایی بیشتری به ما می بخشد وپس از مدت کوتاهی جزء جدانشدنی اندیشه ماخواهد شد؛ هرچه زمان پیش برود مسایل دنیا وهستی را بادیدگاه گسترده تری تجربه می کنیم.سرانجام درمی یابیم که آدمی آنقدر قدرتمند است که می تواند موقعیت های گوناگونی را خلق کرده ویا بعضی شرایط را در زندگیش حذف کند.

منبع : کتاب چهارگوشۀ زندگی ما

 
طبقه بندی: چهارگوشه ی زندگی،
برچسب ها: روان، زندگی، تعادل، آگاهی، قدرت، آزادی، باور،
تاریخ : نوزدهم مهر 94 | 08:03 ب.ظ | نویسنده : روشن ضمیر | نظرات

  • paper | سامان | اخبار